Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk. Informatie over bezoeken aan deze website, bijvoorbeeld IP-adressen, wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en geanonimiseerd voor statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Energieke Regio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Energieke Regio en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Energieke Regio verstrekt. Stichting Energieke Regio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw bedrijfsnaam
 • Locatiegegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch verstrekt.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Energieke Regio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Indien van toepassing u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advisering op het gebied van verduurzaming.
 • Stichting Energieke Regio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Hoe lang stichting energieke regio uw gegevens bewaart

Stichting Energieke Regio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

Stichting Energieke Regio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Energieke Regio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Energieke Regio gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zijn nodig om deze website goed te kunnen gebruiken. Analytische cookies vertellen ons hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website aanpassen en steeds gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Energieke Regio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energiekeregio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Beveiligen

Stichting Energieke Regio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energiekeregio.nl


Post- en vestigingsadres:

Stichting Energieke Regio

Geldersedijk 22A
3247 KD Dirksland
Tel. 0187 – 603918
E-mailadres: info@energiekeregio.nl